اطلاعات پروازهاي گرگان به تهران (فرودگاه گرگان)

شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
247 9:15 ايران اير
772 11:50 آسمان
570 23:15 آسمان

يكشنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
772 21:50 آسمان
3816 23:00 آسمان

دوشنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
772 11:25 آسمان
3816 18:20 آسمان
570 23:25 آسمان

سه شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
772 11:25 آسمان
247 12:45 ايران اير
3816 20:35 آسمان
570 23:15 آسمان

چهار شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
772 11:50 آسمان
3816 20:35 آسمان
570 23:15 آسمان

پنج شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
772 11:50 آسمان
247 15:15 ايران اير
3816 21:00 آسمان
570 22:35 آسمان

جمعه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
772 11:50 آسمان
247 12:45 ايران اير
3816 21:40 آسمان
570 23:15 آسمان

صفحه اصلي اطلاعات پروازها رزرو بليط هواپيما