اطلاعات پروازهاي آبادان به تهران (فرودگاه آبادان)

شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
264 13:00 ايران اير
915 18:00 ايران ايرتور
7404 22:25 كيش اير

يكشنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
915 18:00 ايران ايرتور
7404 21:00 كيش اير

دوشنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
915 18:00 ايران ايرتور
7404 20:00 كيش اير

سه شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
915 18:00 ايران ايرتور
356 22:10 ايران اير

چهار شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
907 8:30 ايران ايرتور
915 18:00 ايران ايرتور

پنج شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
907 8:30 ايران ايرتور
915 21:30 ايران ايرتور

جمعه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
915 18:00 ايران ايرتور

صفحه اصلي اطلاعات پروازها رزرو بليط هواپيما