اطلاعات پروازهاي اهواز به تهران (فرودگاه اهواز)

شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
416 7:00 ايران اير
1097 7:30 ماهان
957 12:15 ايران ايرتور
412 12:50 ايران اير
418 19:00 ايران اير
7030 19:00 كيش اير
3812 21:00 آسمان
430 21:30 ايران اير
434 22:45 ايران اير

يكشنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
416 7:05 ايران اير
1097 7:30 ماهان
4587 12:30 ماهان
748 14:30 آسمان
3812 16:00 آسمان
418 19:00 ايران اير
776 20:15 آسمان
430 23:00 ايران اير
334 23:55 ايران اير

دوشنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
416 7:05 ايران اير
1097 7:30 ماهان
4587 12:30 ماهان
412 12:50 ايران اير
418 18:20 ايران اير
776 20:15 آسمان
989 22:30 ايران ايرتور
1099 23:10 ماهان
7030 23:30 كيش اير

سه شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
416 7:50 ايران اير
1097 7:30 ماهان
957 12:15 ايران ايرتور
418 19:00 ايران اير
776 20:15 آسمان
430 23:00 ايران اير
334 23:05 ايران اير
1099 23:10 ماهان

چهار شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
416 7:05 ايران اير
1097 7:30 ماهان
4587 12:30 ماهان
457 13:00 ايران ايرتور
776 20:15 آسمان
418 21:30 ايران اير
3812 22:30 آسمان
334 23:05 ايران اير
7030 23:30 كيش اير

پنج شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
416 6:55 ايران اير
1097 7:30 ماهان
418 19:00 ايران اير
776 20:15 آسمان
7030 22:15 كيش اير
334 23:05 ايران اير

جمعه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
416 7:05 ايران اير
957 13:45 ايران ايرتور
748 15:45 آسمان
418 19:00 ايران اير
3812 22:45 آسمان
334 23:05 ايران اير
1099 23:10 ماهان

صفحه اصلي اطلاعات پروازها رزرو بليط هواپيما