اطلاعات پروازهاي بجنورد به تهران (فرودگاه بجنورد)

شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
713 13:00 آسمان

يك شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
713 14:45 آسمان

دو شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
713 13:15 آسمان

سه شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
713 14:05 آسمان

چهار شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
713 14:30 آسمان

پنج شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
713 10:20 آسمان

جمعه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
713 12:10 آسمان

صفحه اصلي اطلاعات پروازها رزرو بليط هواپيما