اطلاعات پروازهاي تهران به بجنورد (فرودگاه مهرآباد)

شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
712 11:10 آسمان

يك شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
712 12:30 آسمان

دو شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
712 11:25 آسمان

سه شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
712 11:50 آسمان

چهار شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
712 12:20 آسمان

پنج شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
712 8:30 آسمان

جمعه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
712 10:20 آسمان

صفحه اصلي اطلاعات پروازها رزرو بليط هواپيما