اطلاعات پروازهاي تهران به شيراز (فرودگاه مهرآباد)

شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
234 6:10 ايران اير
4589 7:20 ماهان
1376 8:00 آسمان
1366 9:10 آسمان
714 9:30 آسمان
1372 13:00 آسمان
1087 13:30 ماهان
324 17:45 ايران اير
1356 18:15 آسمان
1374 19:00 آسمان
1089 20:50 ماهان
1368 23:30 آسمان

يكشنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
424 6:20 ايران اير
4589 7:20 ماهان
1376 8:00 آسمان
714 9:30 آسمان
1372 13:00 آسمان
1087 13:30 ماهان
422 16:15 ايران اير
324 17:45 ايران اير
1356 18:15 آسمان
1366 19:40 آسمان
1374 19:50 آسمان
1089 20:50 ماهان
1368 23:30 آسمان

دوشنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
234 6:10 ايران اير
4589 7:20 ماهان
1376 8:00 آسمان
1366 9:10 آسمان
714 9:30 آسمان
1372 13:00 آسمان
1087 13:30 ماهان
324 17:45 ايران اير
1356 18:15 آسمان
1374 20:00 آسمان
1089 20:50 ماهان
715 21:05 آسمان
1368 23:30 آسمان

سه شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
1376 8:00 آسمان
714 8:30 آسمان
1366 9:10 آسمان
1372 13:00 آسمان
1087 13:30 ماهان
1356 18:15 آسمان
1374 19:30 آسمان
1089 20:50 ماهان
1368 23:30 آسمان

چهار شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
234 6:10 ايران اير
424 7:25 ايران اير
1376 8:00 آسمان
1366 9:10 آسمان
1372 13:00 آسمان
1087 13:30 ماهان
714 14:55 آسمان
1023 15:05 ماهان
422 16:15 ايران اير
232 16:35 ايران اير
1356 18:15 آسمان
1374 19:40 آسمان
1089 20:50 ماهان
1368 23:30 آسمان

پنج شنبه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
424 6:20 ايران اير
1376 8:00 آسمان
1366 9:05 آسمان
1372 13:00 آسمان
1087 13:30 ماهان
984 16:00 ايران ايرتور
324 17:45 ايران اير
1356 18:15 آسمان
1374 19:30 آسمان
426 20:50 ايران اير
1089 20:15 ماهان
1368 23:30 آسمان

جمعه ها:

شماره پرواز ساعت پرواز شركت هواپيمايي
234 6:10 ايران اير
424 7:05 ايران اير
1376 8:05 آسمان
1087 13:30 ماهان
232 16:05 ايران اير
324 17:45 ايران اير
1356 18:15 آسمان
1374 20:00 آسمان
1089 20:50 ماهان

صفحه اصلي اطلاعات پروازها رزرو بليط هواپيما